پادکست سوم از سری پادکست های فاخته به کوشش خشایار پارسا، از طریق موسیقی ایرانیان منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش «موسیقی ایرانیان»، قسمت سوم پادکست فاخته به نمونه های وزن و ریتم در موسیقی دستگاهی ایران پرداخته است.

در این قسمت فرم کلی اجرای موسیقی ایران و کاربرد وزن در آن ارائه و توضیح و نحوه استفاده ریتم در گونه های مختلف اجرایی بررسی می شود.